چه هنگام شگفتی! زمانی که کودک درمی یابد می تواند واژه های چاپ شده را بخواند! ... از کتاب یک درخت در بروکلین می روید، بتی اسمیت