پرورش کودکی توانا ساده تر از تلاش برای به زندگی بازگرداندن یک انسان شکست خورده است. ... فردریک داگلاس