کودکان زمانی می‌توانند نگرش خود را ارزشمند ببینند که احساس کنند، برای‌شان ارزش قائل می‌شوند. آن ها همواره نیازمندند که شخصیت یگانه خود را باور کنند. ... سیدونی گروئنبرگ

حقوق‌ کودک

ترویج خواندن
نام وب سایت شمار بازدیدها
4,358
توانمندسازی
نام وب سایت شمار بازدیدها
4,562
1,035
1,159
1,270
1,099
1,031
934
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,348
1,260
1,781
1,443
788
620
کودکان در بحران
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,382
کودکان معلول و با نیازهای ویژه
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,124
2,043
1,691
1,011
1,241
کودکان کار و خیابان
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,360
1,338
1,076
1,517
1,620

وبلاگ ها

راهنمای حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,512
کودکان در بحران
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,394
کودکان معلول و با نیازهای ویژه
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,566
1,132
1,023
1,291
1,336
1,148
کودکان کار و خیابان
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,340
1,290