پایان کودکی هنگامی فرا می رسد که شگفتی و حیرت از زندگی رخت می بندد. هنگامی که جهان به چشم آشنا می آيد، هنگامی که زیستن عادت می شود، شخص بزرگسالی را آغاز می کند! ... اوژن یونسکو

حقوق‌ کودک

ترویج خواندن
نام وب سایت شمار بازدیدها
4,306
توانمندسازی
نام وب سایت شمار بازدیدها
4,501
1,022
1,139
1,254
1,086
1,020
920
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,330
1,239
1,749
1,427
777
609
کودکان در بحران
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,363
کودکان معلول و با نیازهای ویژه
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,111
2,022
1,679
995
1,221
کودکان کار و خیابان
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,352
1,326
1,065
1,502
1,602

وبلاگ ها

راهنمای حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,498
کودکان در بحران
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,376
کودکان معلول و با نیازهای ویژه
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,551
1,121
1,011
1,273
1,321
1,133
کودکان کار و خیابان
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,330
1,275