پرورش کودکی توانا ساده تر از تلاش برای به زندگی بازگرداندن یک انسان شکست خورده است. ... فردریک داگلاس

آموزش و پرورش

آموزش پیش دبستانی
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,009
خلاقیت و هوش افزایی
نام وب سایت شمار بازدیدها
10,545
1,661
1,869
سازمان های رسمی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,239
1,773
سازمان های غیردولتی آموزش و پرورش
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,521
1,943
1,636
سازمان های پژوهشی آموزش و پرورش
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,543
1,282
3,370
سایت ها و نشریه های آموزشی
نام وب سایت شمار بازدیدها
4,134
1,085
کودکان کار و خیابان
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,812

وبلاگ ها

آموزش پیش دبستانی
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,582
2,000
1,335
خلاقیت و هوش افزایی
نام وبلاگ شمار بازدیدها
2,162
2,804
رویکردها و شیوه های آموزشی
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,602