کودکان به هدایت و محبت بسیار بیشتر از دستورالعمل های آموزشی نیاز دارند. ... آن سالیوان، مربی هلن کلر

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,460
2,054
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,600
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,511