من کودکان را به این جهان آوردم، زیرا نیاز به نور بود، نوری که هر کودکی با خود می تواند به این جهان بیاورد. ... لیز آرم بروستر

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,581
2,197
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,743
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,642