آموزش خواندن، روشن کردن آتش را می ماند؛ هر واژه که بر زبان رانده می شود، یک اخگر روشن کننده است. ... ویکتور هوگو در کتاب بینوایان

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,709
2,311
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,872
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,781