کودک به یاری یک بزرگ‌سال نیازمند است تا احساس شگفتی را با او سهیم شود، لذت و شوق این شگفتی را همراه با او بارها و بارها تجربه کند و راز جهانی را که در آن زندگی می‌کند دریابد. چنین کودکی می‌تواند احساس شگفتی را همواره در وجود خود زنده نگه دارد. ... راشل کارسن

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,980
2,599
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,130
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,064