آه، خواهش می کنیم، تمنا می کنیم، التماس می کنیم، درخواست می کنیم، تلویزیون را دور بیاندازید و به جای آن یک قفسه کتاب دوست داشتنی کنار دیوار بگذارید! ... رولد دال در کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,609
2,226
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,773
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,676