ما بیش‌تر از این که به کودکان مسئله‌ای برای حل کردن بدهیم، پاسخی برای به خاطر سپردن پیش رویشان می‌گذاریم. ... راجر لوین

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,524
2,130
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,672
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,570