کودکان پیام های زنده ما برای زمانی هستند که هرگز در آن نخواهیم بود! ... نیل پستمن

فلسفه برای کودکان