بازی های کودکان دشوارند. آن ها در هیچ زمان دیگر، همانند ساعتی که به بازی سرگرمند، جدی نیستند. ... میشل دو مونتاین

فلسفه برای کودکان