خانه ای بدون کتاب، مانند تنی بی روح است. ... مارکوس تولیوس سیسیرو

فلسفه برای کودکان