کودک به یاری یک بزرگ‌سال نیازمند است تا احساس شگفتی را با او سهیم شود، لذت و شوق این شگفتی را همراه با او بارها و بارها تجربه کند و راز جهانی را که در آن زندگی می‌کند دریابد. چنین کودکی می‌تواند احساس شگفتی را همواره در وجود خود زنده نگه دارد. ... راشل کارسن

دانش کودک و نوجوان

تاریخ و علوم اجتماعی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,747
دانشنامه های کودک و نوجوان
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,380
1,701
1,641
2,144
سازمان های دانش افزایی کودک و نوجوان
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,394
2,230
1,649
ستاره شناسی
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,832
1,917
1,775
علوم نظری
نام وب سایت شمار بازدیدها
1,655

وبلاگ ها

تاریخ و علوم اجتماعی
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,881
حساب و ریاضی
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,847
علوم نظری
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,773
علوم کاربردی
نام وبلاگ شمار بازدیدها
2,930
1,801