روح، از بودن با کودکان شفا می یابد. ... ضرب المثل انگلیسی