همه کودکان هنرمندند. آن چه مهم است هنرمند ماندن در بزرگ سالی است. ... پابلو پیکاسو