تنها کار عملی و تجربه کردن کودک را به کمال می رساند. ... ماریا مونتسوری